Search
  • עו״ד אודי קרמר

ייפוי כוח מתמשך - הפן המעשימדוע חשוב שיהיה לנו ייפוי כוח רפואי מתמשך? במיוחד כשאנו צפויים לעבור פרוצדורה רפואית מורכבת או ניתוח בהרדמה. במצבים כאלה אנו חשופים לסיבוכים רפואיים וחשוב להיערך לכך מראש. האם נרצה להחליט כיצד יטפלו בנו באותם מקרים? האם נמנה אדם קרוב שיקבל החלטות רפואיות במקומנו? האם נשאיר את בריאותנו ביד הגורל, ונסתכן בכך שבימ”ש ימנה לנו אפוטרופוס שיכפה עליינו טיפול רפואי? ייפוי כוח מתמשך נותן תוקף משפטי מחייב לרצון האדם במצב בו לא יוכל לקבל החלטות מבחינה קוגניטיבית. זוהי תכנית עבודה סדורה שאדם מכין לעצמו מראש, בהיותו בבריאות תקינה, והיא מאפשרת לו לקבוע כיצד יטפלו בו בכל תחומי חייו (האישיים, הבריאותיים, הרכושיים), ומי יצויד בסמכות חוקית לפעול בשמו מול גופים ומוסדות. הפעם נפנה את הזרקור לאדם החולה, חסר הכשירות הקוגניטיבית, שאינו יכול לתת הסכמה מדעת לביצוע פעולות בגופו. אם החולה לא ערך מראש ייפוי כוח מתמשך, יאלץ בית החולים, במצבים האלה, לפנות לבית המשפט בהליך למינוי אפוטרופוס, כדי שיחליט על הטיפול בו. עורכי הדין יואב צח-וכס ואודי קרמר, מתמחים ועוסקים בתחום זה יחדיו, ורואים בכך שליחות חברתית מן המעלה הראשונה. עורכי הדין צח-קרמר אומרים: המטרה שלנו להעניק ללקוחותינו שליטה בחייהם, ולהבטיח שרצונם יכובד כשלא יוכלו לקבל החלטות בעצמם. בפסק דינו של השופט אסף זגורי, מביהמ”ש למשפחה שניתן לאחרונה, נדונה סוגיית מתן צו אפוטרופסות לביצוע פעולה רפואית. נביא ציטוטים נבחרים וביאורים מתוך פסק הדין: “ ... בקשות מסוג זה מוגשות חדשות לבקרים לבתי המשפט [=מדובר בריבוי מקרים מסוג זה – צ.ק] ... ושופטי המשפחה נדרשים לטפל בהן תוך זמן קצר ביותר [=הבקרה השיפוטית על הבקשות מועטה – צ.ק] ... והם לא חתמו על ייפוי כוח מתמשך [=אין מודעות מספקת לחשיבות עריכת ייפוי כוח מתמשך – צ.ק] ... החולים בדרך כלל מונשמים ומורדמים ולא ניתן לתקשר עמהם [=הרופאים נאלצים לקבל את הסכמת החולה במהלך ביצוע פעולות רפואיות, כשלא ניתן לתקשר עם החולה – צ.ק] ... יש לנהוג משנה זהירות בבקשות ובהליכים מסוג זה ... לפני קבלת החלטה הפוגעת באוטונומיה של האדם [= תכלית החוק להגן על אוטונומית האדם להחליט על גופו – צ.ק] ... אני מודע לכך כי הדבר אורך זמן לא מבוטל [=ההליך השיפוטי איטי מאד – צ.ק], בעידן של תיקון 18 ... הדורש מכולנו ... להקפיד יותר מבעבר בכבודו של אדם ולהימנע ממנוי אפוטרופוס [=התיקון מעודד שימוש בכלי של ייפוי כוח מתמשך, ולהימנע ממינוי אפוטרופוס – צ.ק] ... אל לנו לשכוח כי במיטה שוכב אדם עם רצונות ודעות [=רצון האדם הוא הערך העליון שהחוק מגן עליו – צ.ק] .... “. עלינו לקבל את העובדה, אומר אריקסון, שהאדם הוא האחראי הבלעדי לחייו. תכנון מוקדם מבטיח כי יכבדו את רצונו ואת העדפותיו, מאפשר לו לחיות על פי השקפת עולמו מבלי שזכויותינו תוגבלנה על ידי אפוטרופוס שימונה לו בעל כורחו. האם נוותר על האפשרות להצטייד במעטפת הגנה רחבה שתכיל מצבי משבר בחיינו, תיתן תוקף משפטי אפקטיבי לרצוננו ולזכותנו על גופנו, תעניק לבני משפחתנו סמכות חוקית לטפל בנו, ותפחית מהם עומס טיפולי?#ייפויכוחמתמשך

12 views0 comments